List of active policies

Name Type User consent
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle Site policy All users

Summary

Summary

Registrací na cmc.myedu.cz a používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. 

Jestliže nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nevstupujte na tento webový portál a nepoužívejte jeho obsah.


Full policy

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle

Souhrn

Summary

Registrací na cmc.myedu.cz a používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. 

Jestliže nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nevstupujte na tento webový portál a nepoužívejte jeho obsah.Plné znění zásad ochrany osobních údajů

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle

Shrnutí

Registrací na cmc.myedu.cz a používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. 

Jestliže nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nevstupujte na tento webový portál a nepoužívejte jeho obsah.

Plné znění zásad

Vítáme vás na webovém portálu CMC Moodle, který provozuje spolek CMC Graduate School of Business o.p.s. (dále jen „CMC“).

Než se dostaneme k samotné registraci, je potřeba ještě trocha administrativy...

V souladu s platnou legislativou je nezbytné, abyste se dříve, než vyplníte registrační formulář, seznámili s pravidly webového portálu a podmínkami jeho používání. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli a prostudovali níže uvedené PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle před vstupem na webový portál a před jeho používáním.

1. Použití webového portálu

Informace poskytované na tomto webovém portálu slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Váš přístup k informacím a použití informací obsažených na tomto webovém portálu podléhá těmto Podmínkám používání. Zavazujete se používat tento webový portál v souladu s právními předpisy a nečinit nic, co poškozuje anebo zasahuje do tohoto portálu, co narušuje přístup k němu, přerušuje anebo zhoršuje jeho fungování anebo stěžuje či brání používání tohoto webového portálu jinými uživateli.

2. Obsah

Veškeré informace poskytované na tomto webovém portálu slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Spolek CMC vynakládá maximální úsilí, aby na tomto webovém portálu byly správné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na jejich správnost, platnost nebo úplnost. Souhlasíte s tím, že přístup na tento webový portál a jeho používání jako i jeho obsahu je na vaše vlastní nebezpečí. Spolek CMC odmítá veškeré záruky, výslovné nebo implikované, včetně záruk obchodovatelnosti a způsobilosti pro specifický účel. Spolek CMC, ani kterákoliv strana zapojená do vytváření obsahu tohoto webového portálu, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak bez omezení, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod, vznikajících z přístupu k tomuto webovému portálu, jeho použití nebo nemožnosti použít tento webový portál, a za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu webového portálu. Toto omezení zahrnuje škody na vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním vašeho počítačového zařízení.

3. Soukromí

Spolek CMC respektuje soukromí uživatelů tohoto webového portálu. Prosíme, přečtěte si Zásady nakládání s osobními údaji, které vysvětlují práva a povinnosti uživatelů a to, kdy smíme používat osobní údaje (včetně používání „cookies“) v souvislosti s vašim užíváním tohoto webového portálu.

4. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na stránkách tohoto webového portálu se mohou objevovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá spolek CMC žádnou kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány jen příležitostně. Obdobně, tento webový portál může být zpřístupněn přes odkazy třetích stran, nad nimiž nemá spolek CMC žádnou kontrolu. Spolek CMC neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace. Začlenění kteréhokoliv odkazu na třetí strany neimplikuje podporu nebo doporučení ze strany CMC.

5. Povaha informací

Tento webový portál může obsahovat všeobecné informace z vývojové psychologie a fyziologie dítěte, popisy možných zdravotních komplikací a nápravných postupů. I tyto informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem v oboru péče o zdraví. Nepoužívejte informace obsažené na internetu pro diagnostikování problémů se zdravím a tělesnou kondicí nebo nemocemi sebe či svých dětí. V odůvodněných případech je třeba vyhledávat pomoc lékaře nebo jiného odborníka na péči o zdraví.

6. Informace bez důvěrné povahy 

S výhradou všech platných ustanovení a podmínek stanovených v našich Zásadách nakládání s osobními údaji, žádná komunikace nebo jiné materiály, které nám pošlete prostřednictvím portálu nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem, jako jsou například dotazy, připomínky, návrhy a podobně, nejsou a nebudou v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů považovány za důvěrné povahy a spolek CMC nepřebírá žádné závazky jakéhokoliv druhu vztahující se k těmto informacím. Spolek CMC bude v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů oprávněna využívat jakékoliv myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v takových komunikacích pro jakýkoliv účel, včetně, avšak bez omezení, k vývoji, výrobě a marketingu produktů.

7. Duševní vlastnictví

Celý obsah tohoto webového portálu je chráněn autorskými právy. Obsah tohoto webového portálu nesmí být kopírován, s výjimkou nekomerčního soukromého využití a při zachování příslušných upozornění na existenci autorských či jiných práv duševního vlastnictví, avšak poté již nesmí být dále překopírován, znovu reprodukován nebo jinak dále šířen.

8. Územní omezení 

Tento webový portál a jeho obsah je zamýšlen tak, aby byl v souladu s požadavky právních předpisů České republiky. Ačkoliv informace na tomto webovém portálu jsou přístupné i pro uživatele mimo Českou republiku, jsou určeny pouze k použití pro uživatele na území České republiky.

9. Různé

Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek používání považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, hledí se na ně jako na oddělitelná ustanovení, a jejich nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek používání.

 

Back to top 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle

Shrnutí

Registrací na portál se stáváte odběratelem vzdělávacích služeb CMC a svěřujete nám své osobní údaje, a to v rozsahu a parametrech specifikovaných v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů webového portálu CMC Moodle.

Plné znění zásad

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ WEBOVÉHO PORTÁLU CMC Moodle

Kdo je správce?

Jsme společnost CMC Graduate School of Business o.p.s., IČO: 25692101, se sídlem náměstí 5. května 2/12, Čelákovice 250 88. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít ohledně zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: cmc@cmc.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme tímto dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·       poskytování služeb, tedy plnění aktivit kampaně

Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno a příjmení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů na portál, zasílání informací o postupu v online kurzech atd.), a to po dobu 5 let od posledního přihlášení.

·       prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště, počet dětí) potřebujeme pro vaši registraci na online vzdělávací akce zveřejňované CMC na webovém portálu CMC Moodle. Tyto vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu platnosti vaší registrace na webovém portálu CMC Moodle, a dále po dobu 10 let od ukončení vaší registrace.

·       marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail a pohlaví využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání informačních sdělení vztahující se k aktivnímu rodičovství. Jste-li naším účastníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

·       pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

·       fotografická dokumentace – živé akce, semináře, výcviky

Pouze na základě vašeho ústního souhlasu na živé akci pořizujeme a uchováváme po dobu 7 let fotografie z našich živých akcí, kterých se můžete účastnit. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Svůj souhlas s výše popsaným zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém newsletteru nebo prostřednictvím emailu cmc@cmc.cz.

Cookies

Platforma vzdělávacího portálu používá dva soubory cookie.

Hlavním používaným souborem cookie je soubor relace, který se obvykle nazývá MoodleSession. Tento soubor cookie je třeba povolit v prohlížeči, zajišťuje kontinuitu vaší práce v systému a udržuje informace o vašem přihlášení. Při odhlášení nebo ukončení prohlížeče je tento soubor cookie odstraněn jak z prohlížeče, tak ze serveru.

Druhý soubor cookie pouze usnadňuje uživateli práci, obvykle se nazývá MOODLEID. Slouží k zapamatování vašeho uživatelského jména v prohlížeči. To znamená, že při návratu na tyto stránky bude pole s uživatelským jménem na stránce přihlášení již vyplněno. Tento soubor cookie je možné zakázat. Při každém přihlášení však budete muset zadat své uživatelské jméno.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních specializovaných operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací externích zpracovatelů.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: cmc@cmc.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V kontextu smluvních podmínek s MPSV jako poskytovatele dotace jsme vázáni povinností archivovat dokumentaci vzniklou v rámci realizace projektu po lhůtu 10 let od ukončení projektu. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou pro tuto evidenci nutné. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články apod. vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 28.4.2020